لینکهای مرتبط

پارکها وفضاهای سبز شهری از اهمیت استراتژیکی در کیفیت جامعه  برخوردارند حضور مکانهای طبیعی (مثل پارکها، جنگل های شهری و کوبندهای سبز ) و اجزای طبیعی ( مثل درختان وآب ) در زمینه شهری علاوه بر خدمات مهم زیست محیطی که قبلا به آن اشاره شد ، خدمات فیزیولوژیکی و اجتماعی فراهم می کند که در قبال زیست نمودن شهرها مهم است. فضاهای شهری مثل پارکها که در آن از عناصر طبیعی استفاده شده است، جدا از فواید زیبا شناختی ، فیزیولوژیکی و بهداشتی می تواند مزایای اجتماعی دیگر نیز داشته باشند.خصوصا درختان و گیاهان در فضاهای عمومی به یکپارچه سازی و تعادل بین افراد جامعه منجر شده و توسعه روابط اجتماعی را بهبود می بخشد. منظر سبز و پارک می تواند مزایای اقتصادی را هم برای شهرداری و هم شهروندان فراهم سازد پالایش هوا توسط درختان برای مثال ، منجر به کم شدن هزینه های کاهش آلودگی ومیزان آن می شود. علاوه بر این پارک های شهری باعث افزایش جذابیت شهر ، افزایش گردشگری و درنتیجه درآمد می گردد. یافته ها نشان میدهد احساساتی که فضای سبز، خصوصا پارک در ذهن مردم ایجاد میکند، تاثیر مستقیم بر تعامل روانی ، راحتی ، انقطاع روزمرگی داشته که تمامی این آثار به شدت در کیفیت زندگی مردم که از اجزای کلیدی توسعه پایدار است، نقش دارند. این خدمات غیر ملموس و غیر مادی منافع واضحی برای مردم دارد که نبود آن می تواند عواقب جدی اجتماعی – اقتصادی داشته باشد به عنوان مثال عدم موفقیت در فراهم کردن منافع شفا بخش وروانی دسترسی به طبیعت  در شهرها می تواند هزینه های درمانی و بهداشتی قابل توجهی در دراز مدت ایجاد می کند. ( مطالعات نشان می دهد شهروندانی که درنواحی سبزتری زندگی می کنند احساس ترس ، رفتارهای تهاجمی وخشونت بار کمتری می نمایند. ) با توجه به اهمیت طبیعت شهری در بهبود وضع شهروندان وپایداری شهر، در مدیریت و برنامه ریزی و طراحی شهری باید بدنبال ایجاد وتوسعه منظر و فضای سبز پایدار بودکه ضمن حفظ برآوردن تمامی منافع و فواید در جامعه شهری ( که از فضای سبز مورد انتظار است) کاهش هزینه ، پایداری ، سازگاری ، مقاومت، ایجاد در حفظ تنوع زیستی و قابلیت کاربردی را نیز بدنبال داشته باشد.