لینکهای مرتبط

سیب شمسی اباد

نام : سیب شمی آباد

نام علمی : Apple knack Abad

 روش معمول و متداول تكثير سيب كاشت بذر و انجام پيوند است كه در مورد پايه هاي رويشي ابتدا اين پايه ها از طريق خوابانيدن تكثير و سپس در محل خزانه گيري و پيوند مي شود. متداولترين روش پيوند در خزانه پيوند شكمي است.