سیب گلاب سیب لبنانی زرد
              سیب گلاب                      سیب لبنانی زرد
سیب لبنانی قرمز  سیب شمی آباد
           سیب لبنانی قرمز                 سیب شمی آباد