لینکهای مرتبط

  ۱ـ هزينه سرمايه گذاري در روش آبکشت بيشتر از کشت گلخانه اي معمولي است.اين هزينه اضافي به احداث حوضچه ها، کانالها و استفاده از پمپ مربوط مي شود.

۲- هزينه برقي که برای به کار انداختن تاسيسات استفاده مي شود بيشتر است.

۳- مشکل تهویه

۴-عدم وجود خاصیت تامپونی(بافری)

۵-ضرورت کمک گرفتن از تکنسينهاي که قادر به تهيه محلول غذايي، تجزيه و ترکيب و بازسازي آن باشد

6- عناصر اصلی فضای سبز , نهال , نهال غیر مثمر , نهال درخت , گل , گیاه


عناصراصلی مورد نیاز کشت هیدروپونیک

پرمصرف            کم مصرف
اکسیژن                  بر
نیتروژن                 کلر
کلسیم                 مس
فسفر                    آهن
گوگرد                    منگنز
منیزیم                 مولیبدن
کربن                       روی
هیدروژن
پتاسیم


فضای سبز , نهال , نهال غیر مثمر , نهال درخت , گل , گیاه