لینکهای مرتبط

 سه روش اصلي و مناسب براي كشت وپرورش هیدرپونيك عبارت از :

الف) كشت در مواد دانه بندي شده (Aggregate culture)

مواد دانه بندي شده شامل ذراتي كوچك با خاصيت شيميايي خنثي است

ب) كشت در پشم سنگ (Rock woolculture)

پشم سنگ الياف اسفنج مانندي است كه منشا مواد آن سنگ هاي آتشفشاني است

ج) كشت در آب(Water culture)

در اين روش ريشه ها در تركيب آب با هوا (نه با مواد جامد رشد مي كند) رشد مي كند

مواد دانه بندي شده پشم سنگ با آب به عنوان تامين كننده محيطي مناسب براي رشد ريشه در واقع نياز هاي فيزيكي ريشه را نيز فراهم مي كند نيازهاي شيميايي ريشه يا كل را ميتون با محاسبه دقيق مقدار عناصر محلول غذايي در منطقه ريشه برآورد كرد وتعادل شيميايي محلول را نيز حفظ نمود هيدرپونيك همچنين كشت درمحلول شيميايي نيز ناميده مي شود .فضای سبز , نهال , نهال غیر مثمر , نهال درخت , گل , گیاه


فضای سبز , نهال , نهال غیر مثمر , نهال درخت , گل , گیاه