لینکهای مرتبط

هلو آلبرتا پیش رس

هلو آلبرتا پیش رس

پایه های مناسب کشت هلو

1- پایه آلو وگوجه سبز (برای خاکهای رسی ومرطوب)

2- پایه های هولوی نرک (برای افزایش باردهی )

3- پایه گیلاس چینی (برای تولید هلوی پاکوتاه )

4- پایه بادام (برای زمینهای آهکی وسنگلاخی )

5- پایه G677(دورگ بادام وهلو، تکثیرآن باقلمه خشبی ونیمه خشبی )